Anmälningsvillkor

 

Anmälan

Anmälan är bindande, vilket betyder att du är skyldig att betala avgiften efter att du har anmält dig, även om du ångrar dig eller får förhinder. Undantag görs vid sjukdom/skada eller annan liknande situation. 

Under 18?

Om du är under 18 år måste du ha målsmans tillstånd för att anmäla dig. Genom att ange målsmans namn, telefonnummer och email adress i anmälan, samt godkänna amnälningsvillkoren, intygar du att du har målsmans tillstånd.

Bekräftelse

En bekräftelse skickas till den mail som du har angett, inom 7 dagar efter anmälan. I bekräftelsemailet står det vilka klasser du har kommit in i samt betalningsinformation. Om ni inte hittar mailet, kolla eran skräpmail, det kan hända att det hamnar där ibland.

Betalning

Betalningen skall ske inom 7 dagar från att du har fått bekräftelsemailet. Vid försenad betalning tillkommer en påminnelseavgift på 40 kr vid varje påminnelse via mail. Efter 3 påminnelser förlorar du platsen ifall det står folk på kö till klassen.

Närvaro

Om du ej kan närvara under en lektion måste du meddela din lärare innan lektionstiden börjar. Om du inte gör detta får du frånvaro från lektionen, och om du har frånvaro från 3 lektioner i rad så riskerar du att förlora din plats.

Filmning och fotografering

Vi kommer vid vissa tillfällen under terminens gång att fota och filma i marknadsföringssyften, det är inget tvång att vara med, och om du önskar att inte vara med på foto eller film prata med din lärare.

 

Terms of application

 

Registration

Your registration is binding, which means that once you register you are obliged to pay, even if you change your mind or are unable to participate. Exceptions can be made in event of illness/injury and similar situations. 

Under 18?

If you are under 18 years old you need to have a guardian’s permission to register. By writing your guardian’s name, phone number and email address in the registration, and by approving the terms of application, you confirm that you have your guardian’s permission.

Confirmation

A confirmation will be sent to your email within 7 days after your registration. The confirmation mail will include what classes you got in to, and payment information. If you can not find the email, check your junk mail folder, sometimes they end up there.

Payment

The payment should be made within 7 days from when you received the confirmation mail. For late payments there will be an extra fee of 40 kr for every reminder via mail. After 3 reminders you will lose your spot in the class if there are people waiting in line.

Attendance

If you cannot attend a lesson you have to inform your teacher before the class starts. If you do not inform your teacher you will get absence from the lesson, and if you are absent from 3 lessons in a row you risk loosing your spot.

Video and photography

On some occasions during the term we will be filming and taking photographs for marketing purposes. Students are not required to participate, and if you wish to not be included in photos and videos please talk to your teacher.

 

Updated; 2019-08-26